Privacy

X-SANATEC, gevestigd aan Horizonlaan 36, B3600 Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http:/www.x-sanatec.com

Horizonlaan 36, B3600 Genk

+3289469300

 

Ben REYNDERS is de verantwoordelijke gegevensbescherming van X-SANATEC. Hij is te bereiken via ben.reynders@x-sanatec.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

X-SANATEC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@x-sanatec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

X-SANATEC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- X-SANATEC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

X-SANATEC verwerkt geen gegevens op basis van geautomatiseerde verwerkingsprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van X-SANATEC) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

X-SANATEC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Offertes : 8 weken, Bestellingen/leveringen/facturatie: wettelijke termijn

Delen van persoonsgegevens met derden

X-SANATEC deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. X-SANATEC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt X-SANATEC jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen in het kader van het uitoefenen van onze activiteiten. (offertes, verwerken van bestellingen, leveringen, facturatie, opvolging van betalingen), of indien dit noodzakelijk omwille van wettelijke en boekhoudkundige vereisten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

X-SANATEC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan enkel schriftelijk gebeuren via een medewerker van X-SANATEC. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@x-sanatec.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. X-SANATEC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. X-SANATEC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

X-SANATEC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@x-sanatec.com

 • Fujifilm
 • Rimage
 • AGFA
 • Barco
 • Mavig
 • Sony
 • Parker
 • EDM
 • Xenolite
 • Safersonic
 • Carestream
 • Premier Guard
 • Radioprotex
 • MIPM
 • EMAREI
 • CAWO